Нийгэмд чиглэсэн маркетингийн компанит ажилд нийгмийн сүлжээ ашиглах нь боломжийг тодорхойлох нь

Бүтээлийн тайлбар

Нийгмийн маркетингийн компанит ажлыг сошиал медиа тэр дундаа фэйсбүүк ашиглан явуулах боломжийг тодорхойлох зорилготой.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч