Монгол Улсын Их Хурлын бүтэц, зохион байгуулалт

Бүтээлийн тайлбар

Монгол Улс болон гадаадын зарим улс орнуудын парламентын бүтэц, зохион байгуулалтын талаар харьцуулан судлан дүн шинжилгээ хийж одоогийн Монгол Улын Их Хурлын бүтэц, зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох зорилготой.

Контентын хэсгээс