Монгол улсын инфляци түүний үүсэх шалтгаан, үр дагавар болон хэтийн төлөвийн судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын инфляцийн өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийж , цаашдын хэтийн төлөвийг тодорхойлох зорилготой.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч