Нийгмийн даатгалын сангийн бүртгэл, тайлагналыг боловсронгуй болгох зарим арга зам

Бүтээлийн тайлбар

Нийгмийн даатгалын сангийн бүртгэл, тайлагналын өнөөгийн нөхцөл байдлыг судлан, түүнийг боловсронгуй болгох зарим арга замуудыг тодорхойлох.

Контентын хэсгээс