Монгол улсын дээд боловсролын салбарын гадаад хамтын ажиллагаа (Япон, Хятад, Солонгос)

Бүтээлийн тайлбар

Өнөөдөр дээд боловсролын салбарт төрөөс баримталж буй бодлогын тухай, Япон, Хятад, Солонгос улстай дээд боловсролын салбар дахь хамтын ажиллаагааны өнөөгийн байдлыг судлахад оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч