Монгол улсын Гуравдагч хөршийн бодлогод хийсэн дүн шинжилгээ

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын гадаад бодлогыг хэрэгжүүлхэд “гуравдагч хөрш”-ийн бодлогын болон түншлэлийн харилцааны ач холбогдлыг нягтлан дүгнэх, энэхүү бодлогын онолын асуудалд дүн шинжилгээ хийх, “гуравдагч хөрш”-ийн тусламжтайгаар аюулгүй байдлаа хамгаалах арга замыг задлан шинжлхэд оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч