Монгол-Японы боловсролын тогтолцооны харьцуулсан судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Монголын боловсролын тогтолцоонд хэрэгжүүлж болохуйц санааг дэвшүүлэх, цаашлаад улс орны эдийн засагт нөлөөлөхүйц хүний нөөц буюу мэдлэгтэй боловсон хүчнийг бүрэлдүүлэх арга замыг тодорхойлоход оршино.

Контентын хэсгээс