Суралцагчдын суралцахуйн үр дүнгийн шинжилгээ

Бүтээлийн тайлбар

ХИС-ийн Бизнесийн сургуулийн Бизнесийн удирдлагын тэнхимийн Бизнесийн удирдлага, Менежмент, Аялал жуулчлалын менежмент хөтөлбөрөөр суралцагчдын суралцахуйн үр дүнгийн хэрэгжилтийн өнөөгийн байдлыг тодорхойлох замаар түүнийг цаашид сайжруулах арга замуудыг тодорхойлоход энэхүү судалгааны зорилго оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч