Монголын хувьцаат компаниудын засаглалыг сайжруулахад төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гүйцэтгэх үүргийг нэмэгдүүлэх нь

Бүтээлийн тайлбар

Компанийн засаглалын онол,загвар болон олон улсын сайн засаглалын зарчмуудад тулгуурлан МХБ дээр хувьцаа нь арилжаалагдах эрх нь нээлттэй байгаа ХК-иуд түүний ТУЗ-ийн үүрэг оролцооны төвшинд засаглалын хувьд тулгамдаж буй асуудлыг судлан,дүн шинжилгээ хийж бэрхшээлийг илрүүлснээр тэдгээрийн засаглалыг сайжруулах арга замыг тодорхойлж,санал зөвлөмж боловсруулахад судалгааны ажлын гол зорилго оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч