Монгол улсын аялал жуулчлалын салбарын маркетингийн стратегид хийсэн дүн шинжилгээ

Бүтээлийн тайлбар

Монгол Улсын аялал жуулчлалын салбарын өнөөгийн байдлыг тодорхойлж маркетингийн стратегид тулгамдаж буй асуудалд дүн шинжилгээ хийн санал дэвшүүлэхэд оршино .

Контентын хэсгээс