Монгол Улсын аялал жуулчлалыг өргөжүүлэн хөгжүүлэх боломж

Бүтээлийн тайлбар

Монгол орны аялал жуулчлалын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх боломжийг судалж, судалгаа хийх, ур чадвар эзэмшихэд оршиж байгаа юм.

Контентын хэсгээс