Монгол улсын ажиллах хүчний өөрчлөлт, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлс

Бүтээлийн тайлбар

Ажиллах хүчний оролцооны төвшингийн үеллээр харуулж байгаа бөгөөд ажиллах хүчний оролцооны төвшинд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн нөлөөг харуулах шинэ хувьсагч үүсгэснээрээ шинэлэг бөгөөд ач холбогдол нь оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч