Монгол улсад нарны эрчим хүчийг хөгжүүлэх асуудлын судалгаа, дүн шинжилгээ

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсад нарны эрчим хүч хөгжүүлэх нөөц бололцоо, өнөөгийн байдлыг шинжилж, тулгарч буй саад бэрхшээлүүдийг тодорхойлон шийдвэрлэх арга зам, хөгжүүлэх боломжуудыг дэвшүүлсэн санал зөвлөмж боловсруулахад оршино

Контентын хэсгээс