Е-Коммуникацийг хүний нөөцийн мэдээллийн системд ашиглах нь

Бүтээлийн тайлбар

Е-Коммуникацийг хүний нөөцийн мэдээллийн системд ашиглах боломжийг нэмэгдүүлэхийг зорилоо.

Контентын хэсгээс