Хүн худалдаалах гэмт хэрэг зүйлчлэлийн эрх зүйн тулгамдаж буй зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Хүн худалдаалах болон эмэгтэйчүүд, хүүхдийг бэлгийн мөлжлөгт ашиглах гэмт явдалтай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, арга замыг тодорхойлох, энэ гэмт хэргийн эрх зүйн орчны тулгамдаж буй зарим асуудлыг боловсронгуй болгоход онолын болон практик харьцуулсан судалгаа хийх замаар гаргах гарцыг томъёлоход оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч