Хууль тогтоох  эрх мэдлийг засгийн газарт шилжүүлэх эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Хууль тогтоох эрх мэдлийг засгийн газарт шилжүүлэх асуудлыг боловсронгуй болгож, хүний эрх, эрх чөлөө зөрчигдөх, хууль тогтоох эрх мэдэлд алдагдах явдалаас сэргийлж чадахуйц эрх зүйн орчинг тогтоох нь судалгаа зорилго, зорилт юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч