Эдийн засаг дахь төрийн оролцооны тухай зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Дэлхийн зарим улс орнуудийн эдийн засагчдийн онол, туршлага ном зохиол бүтээлүүдийг судалж, статистик мэдээ мэдээллүүдииг судлан шинжилснии үндсэн дээр чөлөөт эдийн засаг дахь төрийн оролцооны тухай шинэлэг санаа дэвшүүлэхэд энэхүү судлагааны ажлын зорилго оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч