Дунд ангийн сурагчдын сурлагын амжилтанд нөлөөлж буй эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлэх арга замууд

Бүтээлийн тайлбар

Эцэг эхийн оролцоо нь хүүхдийн сурлага хүмүүжилд маш чухал учир түүнийг нэмэгдүүлэх зорилготой.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч