Монгол Улс дахь блокчэйн технологийн хөгжлийн төлөв байдалд хийсэн дүн шинжилгээ

Бүтээлийн тайлбар

Монгол Улс дахь блокчэйн технологийн төлөв байдалд дүн шинжилгээ хийн чиг хандлагыг тодорхойлохыг зорьсон болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч