Ангилал:Диплом
Хөрөнгийн дахин үнэлгээ түүнийг татварын зорилгоор бүртгэж тайлагнах нь

Бүтээлийн тайлбар

Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүүг НББОУС, татварын зорилгоор бүртгэж тайлагнаж бодит өнөөгийн байдлыг судлах, боломжийн хувилбарыг боловсруулахад оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч