Хамсарсан зардлыг хуваарилж, үндсэн болон дайвар бүтээгдэхүүний өртөг тооцох нь

Бүтээлийн тайлбар

Судалгааны ажлын зорилго нь хамсарсан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн явцад гарсан зардлыг дайвар ба хамсарсан бүтээгдэхүүнд хуваарилах онол, аргазүйн асуудлыг судлан, ийм төрлийн үйлдвэрлэл эрхэлдэг үйлдвэрийн газруудын технологийн горим, үйлдвэрлэлийн үе шаттай уялдуулан зардлыг хуримтлуулан бүртгэх, үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний өртгийг үнэн зөв тодорхойлох үр ашигтай хувилбарыг бий болгон өнөөгийн нөхцөлд нийцсэн зардлын бүртгэл өртгийн тооцоололтын системийг бүрдүүлэхэд хувь нэмрээ оруулах явдал юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч