Далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудын гадаад худалдааг сайжруулах e-commerce-д хийсэн дүн шинжилгээ

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудын нийгэм эдийн засгийн байдал болоод гадаад худалдаанд тулгамдаж буй асуудлууд, мөн далайд гарцгүй улсуудын худалдааны өөр нэгэн боломж болох интернет худалдаа /e-commerce/-г ялангуяа Монгол Улсын нөхцөл байдал дээр судлах түүнийг цаашид хэр өндөр түвшинд хөгжих боломжтой эсэхийг судлах нь гол зорилго оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч