Далайд гарцгүй орнуудын хамтын ажиллагаа ба монгол улс

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улс далайд гарцгүй орнуудын хэрэгжүүлж буй хөтөлбөрүүдэд, хамрагдсанаар эдийн засаг болон нийгэмд үзүүлэх нөлөө, боломжууд, ОХУ-Монгол-Хятад эдийн засгийн коридороор далайд гарах боломж мөн далайд гарахад тулгарч буй асуудлыг шийдвэрлэхэд судалгааны ажлын зорилго оршино.

Контентын хэсгээс