Даатгалын компанийн нөөц санг Хохирлын гурвалжны аргаар тооцох нь

Бүтээлийн тайлбар

Гадаадын даатгалын компаниудад хэрэглэдэг нөөцийн санг тооцох актуар аргуудыг судалж монголын даатгалын компаний бодит өгөгдөл ашиглан нөөцийн санг тооцоолоход оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч