Гэр бүлийн хүчирхийлэл нь хүүхдийн гэмт хэрэг үйлдэх шалтгаан нөхцөл болох нь

Бүтээлийн тайлбар

Гэр бүлийн хүчирхийллийн нэг хэлбэр болох үл хайрах байдлаас шалтгаалж хүүхэд гэмт хэрэг үйлдэх байдлыг судлан тодорхойлох зорилготой.

Контентын хэсгээс