Макро эдийн засгийн хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг хэмжих нь

Бүтээлийн тайлбар

Макро эдийн засагт хөрөнгө оруулалтын үр ашиг, эрсдэлийн хамаарлын судалгаа хийхийг зорилоо.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч