Гомдлын менежментийг судлах нь

Бүтээлийн тайлбар

Гомдлын менежментийн өнөөгийн нөхцөл байдал тодорхойлох, цаашид шийдвэрлэж болох арга зам загварыг боловсруулах нь уг судалгааны ажлын зорилго юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч