Глобалчлалын монгол улсын нийгэм эдийн засагт үзүүлж буй нөлөө

Бүтээлийн тайлбар

Даяаршил нь эцсийн дүндээ ямар үр дагавар авчрах талаар судлан мэдэх, сөргөөр нөлөөлөхөөр бол түүнээс хэрхэн сэргийлэх талаар судлах зорилготой.

Контентын хэсгээс