Үйлдвэрийн газрын хангамжийн удирдлагыг сайжруулах боломж

Бүтээлийн тайлбар

“УБЭҮ” -ийн хангамжийн өнөөгийн байдалд шинжилгээ хийж, цаашдын үйл ажиллагааг нь сайжруулах, хэрэгцээт бараа материалын төлөвлөлтийг боловсронгуй болгож үр ашгийг дээшлүүлэх, логистикийн буюу барааны хөдөлгөөний удирдлагыг оновчтойгоор хэрэгжүүлэхэд оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч