Гадаадын хөрөнгө оруулалтын эрхзүйн зохицуулалтын орчин, түүнд хийсэн дүн шинжилгээ

Бүтээлийн тайлбар

Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын өнөөгийн байдлыг судалж, Монгол улсын эдийн засагт үзүүлж буй үр нөлөөг тодруулах, түүнийг үр өгөөж, ашгийг дээшлүүлэх арга замыг эрэлхийлэхэд мөн эрхзүйн талаас нь судлахад оршино.

Контентын хэсгээс