Ангилал:Диплом
Уул уурхайн салбарын татварын орчны судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү магистрийн ээрэг горилсон ажлын гол зорилго бол Монгол улсын Уул уурхайн салбарын татварын орчны судлах эамаар, тухайн салбарт үйл ажиллагаагаа явуулдаг "МонголБолгарГео" ХХК-ийн татварын орчны судалгааг хийж , үүний үндсэн дээр тухайн нэгжийн татварын ачааллыг тодорхойлон бүртгэлийн зохистой бодлого боловсруулахад оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч