Удирдах ажилтны ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээнд хийсэн судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээний онол, арга зүйг судалсны үндсэн дээр сонгож авсан объект дээрээ удирдах ажилтны ажлын гүйцэтгэлийг хэрхэн унэлж баигаа практикийг судлан үнэлэлт өгч, түүнийг боловсронгуи болгох санал зөвлөмж өгөхөд чиглэгдэнэ

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч