Ипотекийн зээлийн эрсдэл болон кредит скорингийн аргыг ашиглах

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсад олгогдож буй ипотекийн зээлийн эрсдэлийг тооцох аргачлалыг сайжруулж, эрсдэлийн үнэлгээ хийж, кредит скорингын загвараар үнэлгээ хийж эрсдэлийг тодорхой хэмжээнд бууруулах зорилго тавьсан

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч