Интернетийн орчин дах үг хэллэг Монгол хэлэнд нөлөөлөх нь

Бүтээлийн тайлбар

Монгол хэлний интернет орчинд шинээр гарч ирж буй үг хэллэг, товчлол, харилцааны төөрөгдөлүүд түүний төрлүүдийг судалснаар монгол хэлэнд хэрхэн нөлөө үзүүлж буйг харуулахыг зорилоо.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч