Интернет маркетинг ашиглан бизнесийн байгууллагын борлуулалтыг идэвхижүүлэх нь

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын “Oppen Cosmetics” ХХК-ийн борлуулалтыг идэвхжүүлэхэд интернет маркетингийг ашиглах боломжийг тодорхойлоход оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч