Валютын ханшийн Overshooting-ийн судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү судалгаанд бид валютын ханшийн overshooting-ийг тодорхойлж, түүнд нөлөөлөгч хүчин зүйлс, тэдгээрийн хамаарлыг харуулж, валютын ханшийн өсөлтөд overshooting яаж нөлөөлж байгааг судална.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч