Түрээсийн бүртгэл

Бүтээлийн тайлбар

Санхүүгийн түрээсээр хөрөнгө түрээсэлж /түрээслэгч тал/ үйл ажиллагаа эрхэлж буй хуулийн этгээдийн бүртгэлийн онцлог, НББОУС-17 “Түрээсийн бүртгэл стандартын хэрэгжилтийг судалж стандартыг практикт хэрэгжүүлэхэд судалгааны үр дүнд тулгуурлан санал дэвшүүлэх юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч