Инноваци бүтээгдэхүүний тархалтын хэмжээг нэмэгдүүлэх арга зам

Бүтээлийн тайлбар

“Зэс карт” инноваци бүтээгдэхүүний тархалтыг нэмэгдүүлэх арга замыг тодорхойлох зорилготой.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч