Валютын ханшийг таамаглахад экстремал утгын онолыг ашиглах нь

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь экстремал утгын онолыг валютын ханшийн хугацаан цуваатай хослуулан валютын ханшийг таамаглах явдал юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч