Валютын ханшийг таамаглаж, опицион гэрээгээр валютын ханшийн эрсдэлээс хамгаалах нь

Бүтээлийн тайлбар

Валютын ханшийг таамаглаж, валютын опцион гэрээг худалдан авсанаар ханшийн эрсдэлийг бууруулах боломжийг тодорхойлох зорилготой.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч