Зөгнөлт төрлийн зохиол унших нь эмпатид нөлөөтэй болох нь

Бүтээлийн тайлбар

Зөгнөлт төрлийн ном дунд ангийн хүүхдийн эмпати чадварт нөлөөлдөг эсэхийг илрүүлэх, нөлөөлж болохуйц хүчин зүйлсийг тодруулахыг зорилоо.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч