Зочид буудлын салбарт учир шалтгаант маркетингийг ашиглах нь

Бүтээлийн тайлбар

Монголын зочид буудлын салбарын зах зээлд учир шалтгаант маркетингийг (cause related marketing) нийгэм болон тухайн компанийн аль алинд нь ашигтай байдлаар хэрэгжүүлэх боломжийг өрсөлдөгчдийн маркетингийн үйл ажиллагаа, түүнчлэн үйлчлүүлэгчид нь хэрхэн хүлээж авч байгаа хариу үйлдлийг судалсны үндсэн дээр тодорхойлоход оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч