Ангилал:Диплом
Татвар хураалтын үр ашгийг дээшлүүлэх арга зам

Бүтээлийн тайлбар

Орон нутаг дахь татвар цуглуулах механиэмын өнөөгийн байдлыг судлан, түүнд нөлөөлж буй шалтгаан, үр дагаварыг тогтоож, татвар төлөгч нь татвараа сайн дураараа төлөх дадлыг хэрэгжүүлэх боломжийг судлахад оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч