Засгийн газрын бондын хүүгийн төлбөрийг свап арга ашиглан төлөх боломжийн судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Засгийн газрын 2016 онд хамгийн сүүлд арилжаалсан бондын хүүгийн төлбөрийг свап арга ашиглан төлж болох эсэх, свап арга ашигласнаар хэдий хэмжээний үр ашиг гарах вэ гэдгийг судлахад оршиж байгаа юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч