Бүтцийн загвар (SEMs) ашиглан Монгол улсын эдийн засаг, түүний бүтцийг тайлбарлах нь

Бүтээлийн тайлбар

Бүтцийн загвар (SEMs) -ыг ашиглан Монгол улсын эдийн засгийн өсөлт, түүний бүтцийг хүчин зүйлсээс хамааруулан тайлбарлаж, манай улсын эдийн засгийн төлөв байдалд үнэлэлт, дүгнэлт өгөхөд судалгааны ажлын гол зорилго оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч