Брэнд хэрэглэгчийн худалдан авах шийдвэр гаргалтанд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн шинжилгээ

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь Говь ХК-ны “Organic” брэнд хэрэглэгчдийн худалдан авах шийдвэр гаргалтанд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг шинжлэхэд тэдгээрийн хоорондын холбоо хамаарлыг тодорхойлох үндсэн зорилготой ба судалгааны ажлын дараах зорилтуудтай.

Контентын хэсгээс