Бөөний худалдааны сүлжээний байгууллагуудад тулгамдаж буй асуудал, түүнийг шийдвэрлэх арга зам

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь сүлжээ бөөний дэлгүүр сонгон авч тухайн объект дээр судалгаа хийж тулгамдаж буй асуудал илрүүлэн шийдэл хөтөлбөр боловсруулахад оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч