Санхүүгийн шинжилгээний зарим үзүүлэлтийг боловсронгуй болгох асуудалд

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү дипломын ажлын зорилго нь өөрийн орны нийгэм эдийн эасаг, эах эээлийн байдал болон аж ахуй нэгжүүдийн бизнесийн үйл ажиллагаа, бүртгэлийн онцлог ээрэгт тохирсон санхүүгийн шинжилгээний загвар боловсруулах, түүнийг аж ахуй нэгжүүдэд хэрэглэх аргачлалыг тодорхойлоход оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч