Борлуулалтын урамшууллын хэлбэрийг оновчлох арга зам

Бүтээлийн тайлбар

Бизнесийн байгууллагын борлуулалтын урамшууллын хэлбэрийг судалж, хамгийн оновчтой борлуулалтын урамшууллын хэлбэрийг тодорхойлох нь энэхүү судалгааны ажлын гол зорилго болно.

Контентын хэсгээс