Бонд, бондын эх үүсвэрээр татсан хөрөнгийн зарцуулалтыг шинжлэх нь

Бүтээлийн тайлбар

Уг судалгааны ажлыг хийснээр Засгийн газрын бондын эх үүсвэрээр ямар бүтээн байгуулалтуудыг хийсэн, үр дүнгийн талаар судлах зорилготой.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч